Slovník pojmů

Je dobré znát základní pojmy a termíny. Na této stránce alespoň některé naleznete a pokud byste chtěli další, klidně si o ně napište.

Asistivní technologie

Souhrnné označení pro technologie přístupnosti informací a podpory jejich dalšího zpracování. Nejedná se jen o přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, ale třeba i o úpravu informací, aby je mohly využívat systémy pro vyhledávání a rešerše a nebo vyhledávací roboti. Je to velice široká zejména technologická oblast, která dnes zasahuje prakticky do všech odvětví informatizace.
Vložil IIO dne 5.4.2009

Časové razítko

Certifikovaný způsob jednoznačné identifikace dokumentu v čase, nebo jeho stavu (obdoba datumového razítka na listinném dokumentu). Časové razítko je vydáno a připojeno k dokumentu na základě podpisu.
Vložil IIO dne 5.4.2009

Certifikát

Digitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele, popřípadě systém. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

Czech POINT

projekt Ministerstva vnitra ČR (zkratka pro Český podací, ověřovací a informační národní terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit jakékoli podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů. Na pracovištích Czech POINT lze získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů. V budoucnu by mělo dojít k implementaci na celém území ČR a podstatnému rozšíření rozsahu služeb. Současně slouží ke vzájemné komunikaci institucí a orgánů veřejné správy. Cílem projektu je dostupnost veřejných služeb z každé obce a možnost vyřídit občanské záležitosti prostřednictvím asistované služby, eShopu České pošty nebo internetu.
Vložil MV ČR dne 4.4.2009

Datová schránka

elektronické úložiště (virtuální poštovní schránka), které určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k elektronickým úkonům mezi orgány veřejné moci navzájem.
Vložil MV ČR dne 4.4.2009

Datová zpráva

Virtuální poštovní zpráva v systému datových schránek v níž je řijatý dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci.
Vložil MV ČR dne 4.4.2009

eGovernment

Název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií. Technika veřejné správy s využitím nástrojů ICT. Používají se pojmy jako elektronizace nebo informatizace veřejné správy.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

Elektronická pošta

(E-mail)) je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Jde o jednoduchý způsob komunikace na internetu. Vytvoření e-mailové schránky trvá několik minut a většina portálů nabízí tuto službu zdarma.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

Elektronický podpis

E-podpis, obsahuje elektronické identifikační údaje autora (odesílatele, adresy, sídla, rodné nebo identifikační číslo) elektronického dokumentu, připojené k němu. Zaručený elektronický podpis je vyžadován s předepsanými typy certifikace (kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát) a tak zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci certifikátu. Někdy má i funkci časového razítka, tedy prokazuje datum a čas podepsání dokumentu.
Vložil MV ČR dne 4.4.2009

HTML

Hypertext markup language - jazyk používaný pro tvorbu webových stránek a informačních portálů (existují různé varianty)
Vložil IIO dne 5.4.2009

Konverze dokumentů

Převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (elektronické podoby) nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

Orgány veřejné moci

Stanoví je zákon 300/2008 Sb. a třeba i další zákony, jsou to orgány u nichž se předpokládá výkon veřejné moci: Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři
Vložil MV ČR dne 4.4.2009

Popisky grafiky a médií

Na webových stránkách a v dokumentech se často vyskytují grafické prvky, které nelze automaticky převést do textu. Kdokoliv, kdo grafiku není schopen vnímat tak nepochopí význam tohoto prvku a jeho obsah. Proto je povinností grafické a mediální prvky popsat. V jazyce HTML se k tomu využívá parametru ALT u všech typů prvků.
Vložil IIO dne 5.4.2009

Přístupnost

Přístupnost (v originále Accessibility) je úprava informací tak, aby s nimi mohli pracovat skutečně všichni. Tedy třeba i zdravotně postižení. Přitom se nemění význam informací, pouze jejich prezentace. Přístupný web je takový web, který může číst třeba i nevidomý, nebo slabozraký, ale třeba i sluchově postižený. Pro weby veřejné správy je dodržení základních pravidel přístupnosti povinností. Pravidla přístupnosti lze ale využít i k tomu, aby s webem mohla pracovat i jiná technologie, tedy kdo má web přístupný, ten má jistotu, že s jeho webem se dá skutečně jednoduše pracovat. Existuje stránka s pravidly přístupnosti(www.pravidlapristupnosti.cz) , kde jsou všechna vysvětlena.
Vložil IIO dne 5.4.2009

Spisová služba

Spisová služba je prostředek úřadu, nebo orgánu, s jehož pomocí se vedou dokumenty, které se sdružují do spisů. Ve spisové službě se mají uchovávat veškeré dokumenty, které mají číslo jednací. V současné době i legislativa začíná preferovat spíše elektronickou spisovou službu.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

Textová vrstva elektronického dokumentu

Elektronický dokument by neměl být pouze neskenovaným obrázkem listinného dokumentu, protože jinak je to stále pouze obrázek. Textová vrstva zajistí, že v dokumentu bude jako text uložen jeho obsah. Místo textové vrstvy lze využít textovou informaci připojenou k dokumentu jako jeho významový prvek, která dovolí seznámit se s obsahem dokumentu.
Vložil IIO dne 5.4.2009

Vidimace

Potvrzení shodnosti kopie s prvopisem, ověření opisu listiny.
Vložil MV ČR dne 5.4.2009

 

© 2009 Iniciativa informatiky pro občany
Elektronický kontakt na Kancelář, Právně-legislativní sekci, Publikační sekci, Poradnu, Webmastera